Jak vystěhovat nájemníka z bytu

Dělá vám váš nájemce potíže? Skončila mu nájemní smlouva, ale ani tak s ním nemůžete hnout? Nebo vám dokonce neplatí již několik měsíců nájem, ale vy víte, že nemůžete jen tak přijít a vyměnit na dveřích od bytu zámek? Nemějte strach, nic není neřešitelné, jak se může na první pohled zdát. Dnes vám poradíme, jak vystěhovat nájemníka z bytu.

Jaká jsou pravidla pro to, jak vystěhovat nájemníka z bytu?

I když jste v minulosti byli možná se svým nájemníkem spokojeni, mohlo se stát něco, kvůli čemu mezi vámi vznikly takové problémy, že byste rádi svému nájemníkovi dali výpověď. Je také dost možné, že mu již smlouva s vámi skončila, nebo že snad i neplatí několik měsíců nájem, ale nechce se vystěhovat. Kdy je možno dát nájemníkovi okamžitou výpověď? O tom hovoří §2288, který najdete v občanském zákoníku.

1) Pronajímatel může podle občanského zákoníku vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud nájemce hrubě poruší svoji povinnost vyplývající z nájmu. Dále pak, jestliže je nájemce odsouzen za úmyslný trestný čin vůči pronajímateli či členovi jeho domácnosti, ale i na osobě, která bydlí v domě, kde se byt nájemce nachází. Může se však jednat i o poškození cizího majetku nacházejícího se v tomto domě. Dále, má-li být byt vyklizen z důvodu, že se s domem bude nakládat tak, že nebude možné byt nadále užívat. Ale i v případě jiného stejně závažného důvodu.

2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem/manželkou, který/á hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo pokud byli již rozvedeni. Dále v případě, že pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo příbuzného manžela/manželky v přímé linii či vedlejší linii druhého stupně.

Na co nesmíme zapomenout?

Mnoho osob dělá chybu v počítání konce výpovědní doby. Každou výpověď musíte nájemci podat písemně, navíc je nutné zajistit, aby nájemci přišla. Výpovědní doba začíná běžet první kalendářní den měsíce, který následuje po doručení výpovědi. To samé platí i ze strany, kdy výpověď podá nájemce. V případě, že dáváte výpověď ze strany pronajímatele, jste povinni poučit nájemce o právu vznést proti výpovědi své námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem do dvou měsíců od jejího doručení. Toto poučení musí být součástí výpovědi, jinak nebude platná.

Výpovědní lhůta a za jakých podmínek se jí vyhnete?

V obvyklých případech, kdy se na výpovědi s nájemcem v klidu domluvíte, není tříměsíční výpovědní lhůta téměř žádným problémem. Avšak občas se najde nájemce, který je natolik problémový a neukázněný, že se i tyto tři měsíce mohou zdát nekonečnými. Zákoník však myslí i na nájemce, kteří hrubým způsobem porušují své povinnosti. Sem patří například neuhrazené nájemné, riziko vzniku škod ve výpovědní lhůtě, ale i škody vzniklé během užívání bytu. V tomto případě lze dát okamžitou výpověď, kdy je třeba byt opustit do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Okamžitá výpověď z nájmu – i taková je realita

V případě, že si hrajete s myšlenkou, dát výpověď svému opravdu problémovému nájemníkovi, měli byste si zjistit, zda jeho problémy spadají do některého z námi uvedených případů. Okamžitou výpověď z nájmu totiž můžete dát nájemci v případě, že nezaplatil nájemné či služby alespoň 3 měsíce. Dále v případě, že poškozuje byt či dům závažným způsobem. Ale i v případě, že způsobuje jiné závažné škody či problémy jak pronajímateli, tak i ostatním obyvatelům domu. V případě, že nájemci dáte okamžitou výpověď, musí být podána písemně a obsahovat tyto náležitosti:

Do výpovědi musíte napsat, v čem spočívalo nájemníkovo hrubé porušení povinností. Ještě před dodáním této výpovědi však musíte nájemníka na jeho chování upozornit. Nikdy nemůžete dát okamžitou výpověď bez varování nájemníka, aby se „začal chovat tak, jak by měl“.

Ukončený nájem? Definitivně!

Nezáleží na způsobu ukončení nájmu, součástí musí být vždy povinnost nájemníka byt vyklidit a předat zpět jeho pronajímateli. Byt se považuje za odevzdaný ve chvíli, kdy pronajímateli nájemce odevzdá klíče od bytu. Od této chvíle má pronajímatel plné právo do bytu vstupovat a užívat jej. Nájem je ukončen i ve chvíli, kdy nájemce opustil byt způsobem, u jakého není pochyb, že se nevrátí.

Domovní svoboda aneb pozor, abyste ji neporušili

Mnozí pronajímatelé mají u svých problémových nájemců nutkání vzít situaci do svých rukou. Většinou by to vypadalo tak, že by pronajímatel došel do bytu a vyměnil zámek, aby se do něj již nájemce nedostal. Tímto způsobem byste si ale ublížili hlavně vy sami. I když se nájemce nechová tak, jak by měl, nemůžete jen tak vystěhovat věci nájemníka, vyměnit zámek a nepustit jej dovnitř. Sami byste se dopustili trestného činu narušování domovní svobody.

Co s věcmi po nájemníkovi?

Někdy starosti nekončí ani ve chvíli, kdy se nájemník vystěhuje. Takový pozor, jaký jste si museli dávat při vystěhování nájemníka, si musíte dát i při vystěhování jeho majetku. Občas se totiž stává, že nájemník zmizí, ale jeho věci zůstanou i nadále uvnitř bytu. Co s nimi? Jak vystěhovat nájemníka z bytu již víte, ale co s jeho majetkem? Ze všeho nejdříve vše, co je v bytě, pečlivě nafoťte. Díky tomu budete mít zdokumentovaný stav bytu těsně poté, co nájemník byt opustil.

Pokud není jisté, že se nájemce pro svůj majetek ještě nevrátí, jste jako pronajímatel povinen se o majetek nájemce postarat – avšak ve prospěch a na účet nájemce. Pokud si ale nájemce své věci nevyzvedne bez zbytečného odkladu, můžete po předchozím upozornění nájemce jeho věci prodat. Nájemci však převzetí věcí musíte umožnit – a to v dostatečně dlouhé lhůtě.